آموزشی پژوهشی

نمونه فرم طرح درس روزانه 

 ماده درسی :                مقطع تحصیلی :                         مدت جلسه :

 موضوع درسی :           پایه تحصیلی :                            تهیه کننده : قصری – گروه عربی

شماره:

اهداف

مراحل تدریس

 

1- هدف کلی :

1-معارفه حضور وغیاب وبررسی تکالیف

 

2- هدفهای جزیی : دانش آموزان درپایان تدریس

 

 

 

2- ارزشیابی قبل از تدریس (اجرای آزمون از درس گذشته- اجرای آزمون رفتاری ورودی – اجرای پیش آزمون ) :

 

3- ایجاد آمادگی : ( فعالیت های لازم درپشت برگه نوشته شود )

 

4- معرفی درس جدیدوبیان هدفهای رفتاری :

 

 

3- هدفهای رفتاری : دانش آموزان درپایان (یا ضمن ) تدریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- ارائه درس : (فعالیت های معلم ودانش آموزجهت رسیدن به هدفهای رفتاری )

 

6- جمع بندی :

 

 ارزشیابی پایانی درس : (اجرایی پس آموز ) – سوالات مربوط درپشت برگه نوشته می شود

 

تعیین تکلیف:

درکلاس

 

 

درمنزل

 

 

رفتار ورودی : دانش آموزان قبل از تدریس :

روشهای تدریس :

 

وسایل آموزشی :

 

فعالیت های فراگیران :

 

 

 

توجه : جهت هریک از آزمونهای زیر با توجه به نوع آن باید تعدادی سوال تهیه شود .

آزمون از درس گذشته

آزمون رفتارورودی

پیش آزمون

پس آزمون

 

 

 

 

 

فعالیت های لازم جهت ایجاد آمادگی ( ایجاد انگیزه ) دردانش آموز

 

 

 

 

تذکر : 1- درهنگامی که مفاهیم گذشته همان رفتارورودی می باشد امکان ادغام درآزمون 1و2 وجود دارد

         2- آزمونهای 1و2و3 را می توان به طور همزمان اجرانمود تحلیل نمود . تحلیل هر دسته از سوالات این آزمون ها ی لازم است به طور جداگانه انجام شود

         3- درمواردی که مفاهیم درس از پیچیدگی بیشتری برخوردار است می توان از پیش آزمون نیز بجا ی پس آزمون استفاده کرد

 

 

 

مشخصات

کلی

شماره طرح درس :

نام درس :

موضوع :

مجری :

تاریخ اجراء:   /    /   13

مدت اجراء

محل اجراء :

کلاس :

تعداد فراگیر :

نام الگو:

موقعیت یابی

ازاین الگو درچه شرایطی می توان استفاده کرد :

 

 

 

 

 

ساختارالگو

مراحل الگو

 

سیستم

اجتماعی

میزان موفقیت معلم با دانش آموز (پرساخت مبان ساخت کم ساخت )

 

 

اصول واکنش

کارهایی که معلم انجام می دهد تا دانش آموزان  فعال شوند

سیستم

حامی

وسایل آموزشی

آثلر آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

عنوان درس:

ام الشهید

موضوع درس: حال

منبع مطالعه:

الدرس الرابع

مدت جلسه :

سه جلسه 90دقیقه ای

صفحات کتاب :

67- 50

کتاب :

عربی 3عمومی

تهیه کننده :گروه عربی متوسط نظری و پیش دانشگاهی -   قصری

هدف کلی : حال و انواع آن و کاربرد آن

فعالیت های قبل از تدریس

تدوین هدف های جزیی

منظور معلم از آموزش عبارتند از :

1- بخش متن درس :

الف- فراگیر متن درس را صحیح بخواند.

ب- متن درس را ترجمه نماید و لغات آنرا یادگیرد .

ج- از سرگذشت یکی اززنان صدر اسلام (مخضرم ) آشنا شود .

2- بخش قواعد :

الف- فراگیر حال را بشناسد .

ب- مطابقت آنرا با قید حالت وکیفیت فارسی بداند .

ج- تعریف حال وساختارآنرا بشناسد .

د- با انواع حال آشنا شود.

ه- موارد مطابقت حال وذوالحال ورابطه ی آنها را بشناسد .

3- بخش تمارین :

الف – حال رادرجملات ومتون تشخیص دهد.

ب- حال را درجمله به صورت صحیح بکار ببرد .

ج- اعراب حال وتفاوت آن را با منصوبات دیگر بداند .

 

تدوین هدف های رفتاری

فراگیر پس از پایان قادر خواهد بود :

حیطه های شناختی :

 

 

- متن را با اعراب صحیح بخواند

- ترجمه متن را بیان نماید ودرک کند

- با یکی از وقایع صدر اسلام آشنا شود

دانش

درک وفهم

کاربرد

تجزیه

ترکیب

ارزشیابی

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

- تعریف حال رابیان کنید .

- حال رار جمله تشخیص دهد

 

- دریک جمله حال مناسب رابه کارببرد

 

- حال مفرد را به جمله وبرعکس برگردان نماید

- موارد مطابقت حال وذوالحال را دقیقاًتشخیص دهد

- ترجمه ی صحیح معادل فارسی را برای قید حالت وکیفیت به کارببرد .

- تفاوت حال ومفعول به ومطلق وفیه و...رابیان کنید

- اعراب حال ومنصوبات دیگر رادرجمله مناسب بکارببرد 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

3- تمارین را حل نماید:

*

*

*

*

 

 

 

 

پیش نیازها ی درسی :

1- تذکر ویادآوری لغات جدید مورد نیاز

2- چند مثال ازقید حالت وکیفیت فارسی ،شعر ونثر

3- مروری بر قواعد بیان شده جلسه ی قبل

 

(ارزشیابی  تشخیصی ) : با استفاده از روش پرسش وپاسخ به تفهیم بیشتر ،پیش نیاز ها پرداخته شود

فعالیت های حین تدریس

مراحل تدریس

روش وفعالیت ها ی پیشنهادی

وسایل مورد نیاز

معلم

دانش آموز

زمان دقیقه

1- حضوروغیاب

سوال از نماینده کلاس

شمارش ذهنی دانش آموز

کمک از سرگروه ها

استفاده از فرم پیشنهادی گروه آموزشی درس عربی دوره ی  متوسط وپیش دانشگاهی

دفتر کلاس

 

 

3×5

2- آمادگی وایجاد انگیزه

خواندن چند بیت شعر با نمونه ی قیود حالت وکیفیت مانند :

دیدمش خرم وخندان قدح باده به دست

واند ر آن آینه صد گونه تماشا می کرد

بدو گفت خندان که نام تو چیست

تن بی سرت را که خواهد گریست

دوش می امد ورخساره برافروخته بود

تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود

گچ وتابلو

انواع گچ 

 

 

3×10

3- معرفی درس

تعریف  داستان گونه ی متن با کمک قید های فارسی

 

 

 

3×5

4- ارائه تدریس

1- روش همیاری (یاران یاوردریادگیری)

2- پرسش وپاسخ هدفدار

3- روش گروهی یا انفرادی

 

 

 

 

 

مراحل تدریس

روش وفعالیت ها ی پیشنهادی

وسایل مورد نیاز

معلم

دانش آموز

زمان دقیقه

 

5- جمع بندی درس

خلاصه سه صیاغة ونکته ها

 

 

 

1×15

 

6- ارزشیابی درس

باکمک اختبر نفسک وکارگاه ترجمه به ارزشیابی درس می پردازیم (کتبی یا شفاهی )

 

 

 

1×20

 

7- تعیین تکلیف

استفاده ازمتن درس برای تعیین حال وذوالحال وانواع آن

نمونه – سطر 5از ص 51

نمونه – سطر 1و3از ص 52

نمونه – سطر 1و3 از ص 53

- حل نمونه ی تمرین ها درکلاس

 

 

 

3×5

 

فعالیت های بعد از تدریس

روش وفعالیت های پیشنهادی

وسایل موردنیاز

معلم

فراگیر

زمان

 

ارزشیابی :

1- پرسش تکوینی (5نمره ای یا بیشتر ) کتبی وحل آن به شکل گروهی وفردی

2- طرح 20سؤالی بله وخیر یاجواب کوتاه

3- انجام مسابقات فردی یا گروهی

 

 

 

3×15

 

تجزیه وتحلیل نمرات :

بررسی نمرات فردی وگروهی ومشخص نمودن میانگین ها وثبت آن دردفتریا لیست های مخصوص

 

 

 

1×10

 

تعیین فعالیت ها ی تکمیلی برای فراگیر :

1- امتیاز دادن به فراگیرانی که برای جلسه بعد آیه یا حدیث متناسب با موضوع درس بیاورند

2- آوردن متون خارج از کتاب

3- معرفی منبع ودادن آدرس از قرآن نهج البلاغه ومفاتیح

4- توجه منبع ودادن فراگیر به اهمیت پژوهش ادبی

 

 

 

3×5

 

 

 

تذکر :

ازآنجا که برای هردرس کتاب عربی 3 جدید التألیف حدود سه جلسه در نظر گرفته شده لذا طرح درس پیشنهاد ی گروه عربی به ترتیب ذیل می باشد :

1-    ترجمه درس وکارگاه ترجمه

2-    تدریس قواعد

3-    حل تمارین

بنابراین نظرهمکاران بزرگوار درزمانبندی هرقسمت وهر جلسه صائب است .

 

 

 

 

طرح درس جلسه شماره....................                               

کتاب : عربی           پایه: اول           رشته : عمومی                منبع مطالعه:کتاب درسی

تدوین کننده: گروه آموزشی               عنوان درس: زیارة الحبیب      صفحات:25-12

تعداد جلسات:2                           مدت جلسه:2* 90                 دبیر: قصری – گروه عربی

 

مشخصات کتاب و درس

هدف کلی: آشنایی با افعال ثلاثی مجرد و مزید، شناخت باب های افعال،تفغیل و مفاعله و آشنایی با یک متن عربی و ترجمه آن،کارگاه ترجمه و آیات قرآن

منظور معلم از آموزش عبارت است از:

 

تدوین اهداف جزئی

                                                    فعالیتهای قبل از تدریس

1- یادگیری انواع فعل از لحاظ تعدادحروف

2- آشنایی با افعال ثلاثی مجرد و مزید و مصادر آن ها

3- شناخت باب های افعال، تفعیل،مفاعله و نکات مرتبط با هریک از آن ها

4- آشنایی با یک متن عربی و ترجمه آن

5- آشنایی با زندگی یکی از رهروان راه پیامبر(ص)

6- احترام به مادر

7-اهمیت دادن اسلام به باطن عمل و وفای به عهد

حیطه های شناختی

 

فراگیر پس از پایان تدریس قادر خواهد بود:

تدوین اهداف رفتاری

قضاوت

ترکیب

تجزیه و تحلیل

کاربرد

درک و فهم

دانش

 

 

 

 

 

*

1- فعل ثلاثی مزید را تعریف و عین متن کتاب را ترجمه کند

 

 

 

*

 

 

2- فعل ثلاثی مجرد را به ثلاثی مزید تبدیل کند

 

 

 

*

 

 

3- صیغه ی مناسب فعل و ترجمه ی صحیح را در جمله به کار ببرد

 

 

*

 

 

 

4- تفاوت وجوه تمایز مجرد و مزید را مشخص سازد

 

 

*

 

 

 

*

 

5- روش صحیح در طبقه بندی فعل های مزید ارائه نماید

 

 

 

 

 

 

6- وجوه اشتراک فعل های مجرد و مزید را در قواعد و ترجمه مشخص سازد و نتیجه گیری کند که هدف از کاربرد فعل مجرد در باب های مزید پیدا کردن معنای جدیدا ست

پیش نیاز درسی: بررسی دانسته های پیشین فراگیران در زمینه شناخت فعلی( ماضی، مضارع، امر) و صیغه ی مختلف آن که در دوره راهنمایی خوانده اند

ارزشیابی تشخیصی:سوال فراگیران در مورد انواع فعل و صیغه های مختلف آنها که قبلاً خوانده اند.از دانش آموزان سوال می شود تا توانایی های واقعی آنها برای ورود به فعالیتهای جدید مشخص شود و این سوالات براساس رفتار ورودی فراگیران باید مطرح شود

زمان به دقیقه

فراگیر

معلم

وسایل مورد نیاز

روش و فعالیتهای پیشنهادی

مراحل تدریس

فعالیتهای حین تدریس

2*4

*

-

لیست حضور و غیاب وقلم

توسط نماینده کلاس یا یکی از سرگروهها صورت می گیرد

حضور وغیاب

1

2*3

-

*

وسیله ای جدید         ( قوطی کبریت های متفاوت)

آوردن وسیله یا وسایلی سرکلاس که توجه دانش آموز را جلب کند

برای زمینه سازی ثلاثی مزید مانند: قوطی کبریت های متفاوت پر/ خالی با تعداد چوب کبریت مختلف

آمادگی و ایجاد انگیزه

2

 

*

*

وسایل کمک آموزشی

با استفاده از وسایل کمک آموزشی و مطرح کردن وسایل ساده و تبدیل آنها به وسایل پیچیده و گفتن مثال، معلم درس را با مشارکت دانش آموزان آغاز می کند

معرفی درس

3

2*25

*

*

کتاب- تابلو-گچ-وسایل کمک آموزشی

تدریس متن- کارگاه ترجمه- تدریس منهج و اضواء قرآنیه با فرصت دادن به دانش آموز که در فرایند تدریس فعال باشد

ارائه تدریس

4

2*10

*

*

کاغذ- گچ

نتیجه گیری فعل ثلاثی مجرد و مزید توسط خود شاگردان انجام می شود و دبیر اظهار نظرنهایی را ارئه می دهد

جمع بندی درس

5

2*10

*

*

کاغذ- تابلو

با ارائه تمرین های «خودآزمایی» میزان یادگیری فراگیران ارزشیابی می شود

 

 

 

 

اررزشیابی درس

6

2*5

*

*

کتاب

حل تمارین درس جدید که شامل 5 تمرین است به دانش آموزان واگذار می شود

تعیین تکلیف

7

2*10

*

-

اطلاع به اولیاء

وسایل مورد نیاز

ارزشیابی :تمرین های درس جدید همچون «اضواء قرآنیه» به فراگیران واگذار می شود

فعالیتهای بعد از تدریس

*

کتاب

2*5

-

*

*

لیست نمرات قلم

تجزیه و تحلیل نمرات: نمرات درسی بررسی می شود و نتیجه آن روبه رشد است

2*13

*

*

*

دفتر

تعیین فعالیتهای تکمیلی برای فراگیر: همان فعالیتهای جنبی است که علاوه بر تمارین کتاب به دانش آموزان به طور اختیاری واگذار می گردد

 

 


 

کتاب :عربی(2) انسانی           پایه :دوم          رشته :انسانی  منبع مطالعه:کتاب عربی(2)

عنوان درس:حروف مشبهه بالفعل               صفحات کتاب:137-  147 مدت جلسه:90 دقیقه

مشخصات کتاب ودرس

الگوی مناسب جهت تدریس: مشارکت

هدف کلی: آشنایی با حروف مشبهه بالفعل و چگونگی اعراب اسم و خبر آن

1- در ابتدا آشنایی با انواع جمله(جمله اسمیه)

2- آشنایی با نواسخ

3- حروف مشبهه با فعل را بشناسد

4- تأثیر حروف مشبهه بالفعل را

تدوین اهداف جزئی

فعالیتهای قبل از تدریس

حیطه های شناختی

دانش       درک و فهم   کاربرد  تجزیه وتحلیل       ترکیب      قضاوت

فراگیر پس از تدریس قادر خواهد بود

 تدوین اهداف رفتاری

 

 

 

*

*

 

 

1- دانش آموز بتواند حروف مشبهه بالفعل را برسد جمله اسمیه بیاورد و تغییرات اعرابی لازم را اعمال نماید

 

 

 

 

*

 

2- خبر و نوع آن را( حروف مشبهه بالفعل) در جمله مشخص نماید

 

 

*

 

 

 

3- دانش آموز بتواند حروف مشبهه بالفعل با توجه به معنای آن در جملات به کار برد

پیش نیازهای درسی:تشخیص انواع جمله و اجزای جمله اسمیه واعراب آن

 

ارزشیابی تشخیصی:ارزشیابی از افعال ناقصه( تشخیص آن، تمیز بین اسم و خبر آن)

 

زمان

فراگیر

معلم

وسایل مورد نیاز

 

 

مراحل تدریس

فعالیتهای حین تدریس

5

*

 

خوذکار، دفتر حضور و غیاب

خواندن اسامی دانش آموزان از روی کاربرگ معلم

حضور و غیاب

10

*

*

گچ و تخته

ذکر یک جمله اسمیه و بعد از آن ذکر همان جمله به صورت افعال ناقصه و همچنین ذکر همان جمله با آوردن حروف مشبهه بالفعل و مقایسه جملات و سوال از دلیل اعراب آن

آمادگی و ایجاد انگیزه

5

 

*

گچ و تخته

آشنایی با یکی دیگر از گروه نواسخ ( حروف مشبهه بالفعل)

معرفی درس

25

*

*

گچ و تخته

1- تشخیص و بیان اجزای جمله اسمیه و اجزای جمله ای که با حروف مشبهه بالفعل آمده ،ارائه قانون عملی آن، بیان موردی که این حرف عمل نمی کنند   و ترجمه درس

ارائه تدریس

5

 

*

کشیدن جدول

اسم ، خبر

بیان حروف مشبهه و عملکرد آن در جمله

جمع بندی درس

15

*

*

گچ و تخته

طرح چند سوال از حروف مشبهه و جواب توسط دانش اموزان ممتاز

ارزشیابی درس

10

*

 

دفتر

نوشتن تمرینات درس، تشخیص حروف مشبهه بالفعل در متن درس

تعیین تکلیف

5

 

اطلاع به اولیاء

وسایل مورد نیاز

ارزشیابی : (جمعی و فردی)    

     ارائه چند سوال به صورت مکتوب به گروههای کلاس در دو مرحله

فعالیتهای بعد از تدریس

 

امضاء برگه توسط والدین

برگه امتحانی

5

 

 

 

تجزیه و تحلیل نمرات: تشخیص نمرات فردی دانش آموزان و گروهی آنها و مقایسه آن

 

 

 

تشخیص فعالیتهای تکمیلی برای فراگیر: تشخیص قواعد حروف مشبهه بالفعل در متن درس و تشخیص اجزای آن

 


 

 

طرح درس روزانه                    ماده درسی: عربی(3)غیر انسانی              مقطع تحصیلی: متوسطه                      مدت جلسه:سه جلسه 3*90 دقیقه ای

موضوع درس:تمبیر                    پایه تحصیلی:سوم                      تهبه کننده: قصری – گروه عربی

 

 

زمان

مراحل تدریس

اهداف

3*5

1- معارفه حضور و غیاب و بررسی تکالیف شمارش دانش آموزان-سوال از نماینده ی کلاس

1- هدف کلی:ساخت و شناخت تمبیز و کاربرد آن

3*10

2- ارزشیابی قبل از تدریس (اجرای آزمون از درس گذشته- اجرای آزمون رفتار ورودی- اجرای پیش آزمون): پشت صفحه

2- هدفهای جزیی: دانش آموزان در پایان تدریس فراگیر:

الف)متن درس را درست بخواند، ترجمه کند و معانی لغات را یاد بگیرد

ب) با فداکاری رزمندگان در طول دفاع مقدس آشنا شود

ج) قواعد مربوط به تمبیز را یاد بگیرد و به کار ببرد.

د) تمارین پیرامون درس تمبیز را حل کند

3*10

3- ایجاد آمادگی: (فعالیتهای لازم در پشت برگه نوشته شود)

3*5

4- معرفی درس جدید و بیان هدفهای رفتاری:تعریف داستان گونه ی متن با کمک کلماتی که رفع ابهام می کند

3*35

 

 

5- ارائه درس:(فعالیتهای معلم و دانش آموز جهت رسیدن به هدفهای رفتاری)

پس از ارزشیابی تشخیصی با استفاده از روش های فعال و گروهی و مشارکت فراگیران در فرایند یاددهی و یادگیری و با ذکر یک مقدمه و بیان «تمهید» با استفاده از مثالهای فارسی و عربی و بیان این مطلب که چگونه در جملات عربی «ابهام و پیچیدگی» را برطرف کنیم، مطالب مورد نیاز پیرامون تمییز و فواید آن را ارائه می دهیم

 

3-- هدفهای رفتاری:دانش آموزان در پایان (یا ضمن)تدیس

1- فراگیر ترجمه ی متن را بیان کند و بفهمد

2-با درس جهاد در اره خدا آشنا شود

3- تمبیز را در جمله تشخیص دهد

4- مبتدا ،فاعل و مفعول را به تمبیز تبدیل کند وبر عکس

5- تمبیز را به طور صحیح در جمله ترجمه کند

6- تفاوت تمبیز،حال، مفعول مطلق، مفعول فیه و مفعول به را بیان کند

7- اعراب تمبیز و دیگر منصوبات را در جمله ی مناسب به کار ببر

3*10

6-جمع بندی: صیاغة درس و بیان نکته ها پیرامون تمبیز

3*20

ارزشیابی پایانی درس:( اجرای پس آزمون)- سوالات مربوطه درپشت برگه نوشته می شود

3*5

حل نمونه ی تمرین ها

در کلاس

تعین تکلیف

 

3*5

حل تمارین صفحه 81-80 و استفاده از متن درس برای تعیین تمبیز

در منزل

 

بارش مغزی- پرسش و پاسخ و روش گروهی

روشهای تدریس:

رفتار ورودی: دانش آموزان قبل از تدریس

گچ،تابلو و انواع چارت

روشهای آموزشی:

عمده ی مطالب بر عهده ی فراگیر گذاشته می شود

روشهایفراگیران:

 

 

توجه: جهت هر یک از آزمونهای زیر با تووجه به نوع از باید تعدادی سوال تهیه شود.

 

«پس آزمون»

«پیش آزمون»

«آزمون رفتار ورودی»

«آزمون از درس گذشته»

همان ارزشیابی  پایانی است که به صورت پرسش تکوینی کتبی و حل آن به شکل گروهی و طرح سوالات با جواب های کوتاه این ارزشیابی انجام می شود.ارزشیابی ÷ایانی بعد از تمرین«اخیر نفسک»

است که تعدادی سوال با       قواعد و کارگاه ترجمه در اختیار فراگیران قرار می گیرد

پس از ارائه ی تدریس و جمع بندی آن از قسمت«»چند سوال مطرح می شودو فراگیران به صورت فردی یا گروهی پاسخ می دهند

همچون:

1-عَیّن التمیز

2-املا الفراغ بالتمیز الناسما

3-اٌذکر اعرابَ الکلمات

پیش نیازهای مربوط به درس تمبیز چند سوال مطرح می شود

1- سوالاتی پیرامون ترجمه از فراگیران پرسیده شود

2- متن درس«اٌمّ الشّهداء» چه پیامی دارد

3- عَیّن الحال و صاجتها

4- صَحَحّ الخطاء و پیرامون حال 1

5- سوالاتی پیرامون قید حالت فارسی

فعالیتهای لازم جهت ایجاد آمادگی( ایجاد انگیزه) در دانش آموزان

1- آوردن یک شی سر کلاس که توجه فراگیران را به خود جلب کند

2- خواندن چند بیت شعر

3-بیان یک حکایت به صورت مبهم به فراگیران ابهام آن را برطرف کنند

 

 

تذکر: 1- در هنگامی که مفاهیم گذشته همان رفتار ورودی می باشد امکان ادغام در آزمون 1و2 وجود دارد.

2- آزمونهای 1و2و3 را می توان به طور همزمان اجراء نمود.تحلیل هر دسته سوالات این آزمونهای لازم است به طور جداگانه انجام شود

3- در مواردی که مفاهیم درس از پیچیدگی بیشتر برخوردار است می توان از پیش آزمون نیز به جای پس آزمون استفاده کرد.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 13:9  توسط  محمود قصری   |