آموزشی پژوهشی

به نام خدای بزرگ

طرح درس سالانه­ی کتاب عربی( 1)عمومی

 

     این طرح درس در صورتی محقق خواهد شد که تمام شرایط ایده آل باشد

* هر یک ماه ونیم یک آزمون کلاسی

ماه ها

هفته ها

جلسات

درس ها

عنوان درس

فعالیت ها

مهر

هفته اول

جلسه اول

یاد آوری

تکرار تمرین

تمرین  انتزاعی

هفته دوم 

جلسه دوم

اول

یاد آوری سال های گذشته

قواعد

هفته سوم

جلسه سوم

آموزش ترجمه

 

حل تمرین وپرسش

هفته چهارم

جلسه چهارم

امتحان درس اول ، شروع درس دوم

باب های مزید

آزمون درس اول

آبان

هفته  اول

جلسه پنجم

دوم

آموزش ترجمه

ترجمه به روش همیاری

هفته دوم

جلسه ششم

دوم

حل تمارین

بحث گروهی

هفته سوم

جلسه هفتم

سوم

ادامه باب ها

حل تمرین های مشابه

هفته چهارم

جلسه هشتم

سوم

تمرین

ترجمه توسط دانش آموز

آذر

هفته اول

جلسه نهم

 دور دروس گذشته

باب های مزید

آزمون از باب های مزید

هفته دوم

جلسه دهم

درس چهارم

 جامد و مشتق

ترجمه

هفته سوم

جلسه یازدهم

درس چهارم

 ادامه قواعد

روش پرسش و پاسخ

هفته چهارم

جلسه دوازدهم

درس پنجم

 ادامه مشتق ها ،ترجمه

روش همیاری

دی

هفته اول

جلسه سیزدهم

درس پنجم

 حل تمارین

رفع اشکال و آزمون تکوینی

هفته دوم

جلسه چهاردهم

پایان نیم سال اول و ارزشیابی پایانی

 

هفته سوم

جلسه پانزدهم

 

هفته چهارم

جلسه شانزدهم

 

بهمن

هفته اول

جلسه هفدهم

ششم

ضمیر

قواعد

هفته دوم

جلسه هجدهم

ششم

ترجمه

ترجمه

هفته سوم

جلسه نوزدهم

ششم

بررسی نقشهای ضمیر

تدریس معلم

هفته جهارم

جلسه بیستم

هفتم

 قواعد وترجمه

روش همیاری

اسفند

هفته  اول

جلسه بیست ویکم

هفتم

تمرین

ارزشیابی  ششم و هفتم

هفته دوم

جلسه  بیست و دوم

هشتم

معرب و مبنی

قواعد

هفته سوم

جلسه  بیست وسوم

هشتم

تمرین

پرسش کلاسی

هفته چهارم

جلسه بیست وچهارم

احتمالا تعطیل ویا ارزشیابی

فروردین

هفته  اول

جلسه  بیست وپنجم

 

تعطیلات نوروز

 

هفته دوم

جلسه  بیست وششم

 

هفته سوم

جلسه  بیست وهفتم

نهم

انواع فاعل

قواعد

هفته چهارم

جلسه بیست وهشتم

نهم

تمرین

ترجمه

اردیبهشت

هفته  اول

جلسه بیست  ونهم

نهم

مفعول به و مجرور به حرف جر

قواعد

هفته دوم

جلسه سی ام

دهم

مبتدا و انواع خبر

ترجمه به شیوه تصحیح اغلاط

هفته سوم 

جلسه سی ویکم

دهم

تمرین

ترجمه

هفته چهارم

جلسه سی ودوم

آزمون از ترم دوم

·         قسمتی از ترجمه ها باید با شیوههای مختلف جور کردنی ،جا خالی ،پیدا کردن اغلاط و...باشد

 تهیه وتنظیم : محمود قصری

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:57  توسط  محمود قصری   |