آموزشی پژوهشی

به نام خدای بزرگ

طرح درس سالانه­ی کتاب عربی( 3)عمومی

این طرح درس در صورتی محقق خواهد شد که تمام شرایط ایده آل باشد

*هر یک ماه ونیم یک آزمون به عمل خواهد آمد

ماه ها

هفته ها

جلسات

درس ها

عنوان درس

فعالیت ها

مهر

هفته اول

جلسه اول

التذکار

یادآوری

صرف فعل

هفته دوم 

جلسه دوم

اول

ترجمه

آموزش ترجمه  صرف فعل

هفته سوم

جلسه سوم

اول

قواعد روش اکتشافی

تمرین فعل های مختلف

هفته چهارم

جلسه چهارم

اول

حل تمارین

بررسی کارگاه

آبان

هفته  اول

جلسه پنجم

شروع درس دوم

فعل اجوف

آزمون درس اول

هفته دوم

جلسه ششم

ادامه قواعد

ترجمه

ترجمه

هفته سوم

جلسه هفتم

تمارین

کارگاه

حل تمارین کاربردی

هفته چهارم

جلسه هشتم

درس سوم

مفعول مطلق

ترجمه

آذر

هفته اول

جلسه نهم

درس سوم

مفعول فیه

تماین

هفته دوم

جلسه دهم

درس سوم

تمارین

کارگاه

هفته سوم

جلسه یازدهم

درس چهارم

حال

آزمون درس سوم

هفته چهارم

جلسه دوازدهم

درس چهارم

ترجمه

حل تمرین

دی

هفته اول

جلسه سیزدهم

درس چهارم

تمرین

ازمون

هفته دوم

جلسه چهاردهم

پایان نیم سال اول و ارزشیابی پایانی

 

هفته سوم

جلسه پانزدهم

هفته چهارم

جلسه شانزدهم

بهمن

هفته اول

جلسه هفدهم

درس پنجم

قواعد

کاربرد قواعد

هفته دوم

جلسه هجدهم

درس پنجم

قواعد اکتشافی

ترجمه

هفته سوم

جلسه نوزدهم

درس پنجم

ترجمه

تمرین

هفته جهارم

جلسه بیستم

درس پنجم

تمرین

آزمون

اسفند

هفته  اول

جلسه بیست ویکم

درس ششم

قواعد استثناء

 

هفته دوم

جلسه  بیست و دوم

درس ششم

قواعد اکتشافی

ترجمه

هفته سوم

جلسه  بیست وسوم

درس  ششم

تمرین

تمرین

هفته چهارم

جلسه بیست وچهارم

درس  ششم

کارگاه

احتمالا آزمون

فروردین

هفته  اول

جلسه  بیست وپنجم

 

تعطیلات نوروز

 

هفته دوم

جلسه  بیست وششم

هفته سوم

جلسه  بیست وهفتم

یاد اوری

تمارین کاربردی

آمادگی درس هفتم

هفته چهارم

جلسه بیست وهشتم

درس هفتم

مضاعف ومعطوف

تمرین

اردیبهشت

هفته  اول

جلسه بیست  ونهم

درس  هفتم

منادی

آزمون درس ششم

هفته دوم

جلسه سی ام

درس  هفتم

ترجمه

آزمون ترجمه

هفته سوم 

جلسه سی ویکم

درس  هفتم

تمرین

آزمون قواعد

هفته چهارم

جلسه سی ودوم

درس  هفتم

 

آزمون تمرین

 *هر هفته هر دانش آموز باید سه فعل وسه اسم تجزیه کند .

 

 

 

 

مجتمع آموزشی شارجه ،امارات متحده عربی ، محمود قصری

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:54  توسط  محمود قصری   |